petshop kedi maması köpek maması

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
 • (1445) VRF ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 • İKN                       : 2023/503440
 • 1-İdarenin
 • a) Adı                    : ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
 • b) Adresi                : Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA MERKEZ/ANTALYA
 • c) Telefon ve faks numarası : 2422496303 - 2422496045
 • ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 • 2-İhale konusu hizmet alımın
 • a) Adı    : (1445) VRF ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM HİZMETİ
 • b) Niteliği, türü ve miktarı            :   
 • Bir yıllık (2 Sefer) Bakım Onarım
 • Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 • c) Yapılacağı/teslim edileceği yer              :  Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
 • ç) Süresi/teslim tarihi     : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
 • d) İşe başlama tarihi       : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.
 • 3-İhalenin
 • a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :  13.06.2023 - 10:00
 • b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)             : Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Satınalma Müdürlüğü İhale Komisyon Odası Dumlupınar Bulvarı Kampüs ANTALYA
 • 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 • 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
 • 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
 • 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
 • 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 • 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
 • 4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 • 4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
 • 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 • İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 • 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 • 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
 • Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
 • 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
 • Belge Adı                                           Açıklama
 • Hizmet Yeterlilik Belgesi               Teklif verecek olan Firmalar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya Bakanlığın yetkili kıldığı merciden Yetkili servisler Havalandırma ve klima sistemleriklima santralleri, klimalar, soğutucu gruplar, fan-coiller, fanlar (Aspiratörler, vantilatörler) hava temizleyici cihazlar ve hava perdeleri vb. için kurallar (TS12850) ve programlanabilinir otomasyon sistemleri için kurallar (TS13611) ile ilgili TSE Hizmet yeterlilik belgesini teklif dosyasına koyacaklardır.
 • Yetkili Servislik Belgesi   Teklif verecek olan Firmalar, VRF sistemleri konusunda tecrübeli (en az 5yıl) olmalıdır ve tecrübelerini gösterir belgeleri teklif dosyasına koyacaklardır.
 • 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
 • 4.4.1.
 • Kamu veya Özel Kuruluşlarda yapılmış ısıtma soğutma sistemleri parça dahil veya hariç periyodik bakım onarımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
 • 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 • 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 1 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 • 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 • 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 • 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 • 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 • 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 • 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 • 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
 • 14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 • 15. Diğer hususlar:
 • İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
 • Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 • #ilangovtr                                                                                                                                                                                                                                                     BASIN NO: ILN01835459